از قیر بشکه ای 220 لیتری می توان به عنوان مومک استفاده کرد

قیر همچنین به عنوان قیر بشکه ای 220 لیتری خام شناخته می شود مخلوطی بسیار چسبناک است که عمدتاً از هیدروکربن های سنگین تر از پنتان ها است. در حالت طبیعی خود، معمولاً با نرخ تجاری از طریق چاه قابل بازیابی نیست.

نفت خام ارتقا یافته همچنین به عنوان نفت خام مصنوعی شناخته می شود مخلوطی از هیدروکربن های مشابه نفت خام سبک است که از ارتقای قیر ماسه ای نفتی به دست می آید.”

«منابع کشف‌شده» کانادا از قیر ماسه‌های نفتی 49 میلیارد متر مکعب بیش از 300 میلیارد بشکه ذکر شده است که تقریباً 475 میلیون متر مکعب آن تا پایان سال 1999 تولید شده است.

9650 میلیون مترمکعب 9 میلیارد تن شامل نفت خام مصنوعی قابل بازیافت از طریق پروژه های معدنی و 38850 میلیون مترمکعب (36.3 میلیارد تن) شامل قیر خام قابل بازیافت از طریق استخراج درجا است.

در داخل این منابع عظیم، «ذخایر ثابت باقیمانده» در پایان سال 1999 (که به عنوان «ذخایر قابل بازیافت اثبات شده» در جدول I نشان داده شده است) توسط انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا (CAPP) 799.9 میلیون متر مکعب (معادل تقریباً 747) ارزیابی شده است.

میلیون تن) نفت خام مصنوعی یکپارچه در معدن و 248.1 میلیون متر مکعب (تقریباً 232 میلیون تن) قیر درجا. ذخایر عمده در چهار منطقه جغرافیایی و زمین شناسی آلبرتا قرار دارند: آتاباسکا، واباسکا، دریاچه سرد و رودخانه صلح.

اگرچه وجود ذخایر ماسه های نفتی در قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت، اما تا سال 1875 بررسی کاملی انجام نشد و تنها در قرن بیستم بود که بهره برداری آغاز شد.

نهشته ها از چند صد متر زیر زمین تا برون زدگی سطحی را در بر می گیرد. استخراج قیر از ماسه‌های نفتی در ابتدا بر اساس استخراج سطحی بود، اما تکنیک‌های درجا برای رسیدن به ذخایر عمیق‌تر ضروری شد.