مردی با شرکت در فروش قیر در بورس انرژی همسرش را از دست داد

در کشورهای صنعتی جهان، از جمله روسیه، کمبود مواد قیر در بورس انرژی منابع انرژی و مواد اولیه برای صنایع شیمیایی، راهسازی، برق و سایر صنایع وجود دارد.

ذخایر محدود روغن‌های سنتی و میزان مصرف بالا باعث شده است که نیاز باشد. جست و جو و مشارکت در مجموعه سوخت و انرژی منابع جایگزین که یکی از آنها قیر طبیعی است.

دومی سهم قابل توجهی در تعادل کل منابع سوخت فسیلی را تشکیل می دهد.امکان استفاده چند منظوره از قیر طبیعی که اغلب با وجود فلزات وانادیم، نیکل، مولیبدن و سایر اجزای ارزشمند مشخص می شود، نیز مهم است.

کشورهای CIS، روسیه، تاتارستان دارای ذخایر عظیمی از قیر طبیعی هستند. با توجه به IS Goldberg (1981)، کل منابع پیش بینی شده اتحاد جماهیر شوروی 30-33 میلیارد تن است.

قیر

همه پیش نیازها برای توسعه و اجرای برنامه های بلند مدت برای استفاده یکپارچه از آنها وجود دارد. موضوع پر کردن ذخایر در مناطق قدیمی نفت خیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هنگام انتخاب مسیرهای جدید برای جستجوی مواد خام هیدروکربنی در قلمرو ولگا-کاما، تعدادی از زمین شناسان تأکید می کنند که قیر یکی از فوری ترین مشکلات جمهوری ها و مناطق منطقه است.

توسعه سودآور تولید قیر، به ویژه برای تاتارستان، نیاز به افزایش ذخایر زمین شناسی به میزان حداقل 10 میلیون تن در سال را فراهم می کند.

منابع قابل توجه، چشم انداز افزایش پایه مواد خام، ارتباط ایجاد یک رویکرد علمی برای توسعه موثر یکپارچه منابع قیر طبیعی را از پیش تعیین می کند، مصلحت بهبود روش های روش شناختی برای انجام چرخه های مختلف فرآیند اکتشاف زمین شناسی را تعیین می کند.

هدف از این تحقیق ایجاد یک مبنای روش شناختی برای پیش بینی منطقه ای و محلی، اثبات علمی مناطق اولویت دار اکتشاف، با در نظر گرفتن تئوری و عمل داخلی و خارجی توسعه یکپارچه موثر قیر طبیعی است.